Achter de boeg

Deze pagina wil het verhaal vertellen dat begon in 1933, maar in oktober 2013 geactiveerd werd.


80 jaar collegeboot (1933-2013)

Uit Jong & Oud , tijdschrift van de oud-leerlingenbond

Enige tijd terug verscheen in dit blad een oproep naar informatie en anekdotes over de collegeboot. Intussen werd heel wat informatie verzameld. Verscheidene oud-leerlingen gingen op zoek in hun herinnering, wat dikwijls teweeg bracht dat ze geïnteresseerd geraakten in het volledige verhaal.

Aan hen werd reeds beloofd dat het resultaat zou te lezen zijn in één van de volgende nummers. Zelf had ik nooit gedacht dat we achteraan zouden beginnen. Immers tijdens het opzoekingswerk werd gevonden dat de collegeboot op 7 oktober 1933 toekwam in Aalst. Toendertijd was het E.P. Thienpont, prefect, die met een aantal internen, de collegeboot roeiend van Gent naar Aalst bracht.

Nu wil de kalender dat dit net 80 jaar geleden is. Om dit in de belangstelling te brengen ontstond het idee om de roeiboot die momenteel in Drongen op de Leie ligt (aan het bezinningscentrum De Oude Abdij), naar Aalst te roeien. Stoute tongen beweren nog steeds dat de roeiboot in Drongen dezelfde boot is die eertijds op de Dender lag.

Wat er ook van zij, het gaat sowieso om een zelfde type roeiboot en daarom werd aan het bezinningscentrum de vraag gesteld of we de boot aldaar zouden mogen gebruiken om de 80-jarige verjaardag van onze collegeboot in herinnering te brengen. Omdat daarop een positief antwoord kwam, werd van wal gestoken om een en ander organisatorisch voor mekaar te krijgen.

Al vlug werd het weekeinde van 11-13 oktober vooropgesteld. Op die manier bleven we dicht bij de echte verjaardag van 7 oktober. Er werd met de centrumleiding in Drongen afgesproken dat we een proefvaart zouden maken op voorhand omdat de boot blijkbaar water maakte.

Zogezegd, zogedaan! Na schooltijd op vrijdag 27 september, trokken we met zes collega’s naar Drongen. We roeiden er enkele honderden meters stroomopwaarts en terug. We vonden inderdaad een lek(je), maar waren het er unaniem over eens dat dit geen probleem mocht opleveren om de overtocht van Gent naar Aalst over te doen. Tegelijkertijd maakten we een inschatting van de snelheid die we konden halen, teneinde een juiste planning te kunnen opmaken voor de 42 km lange tocht vanop de Leie, via de Ringvaart om Gent, langs de Schelde en de Dender tot in Aalst.

Op 27 september 2013 werd, met enkele collega’s, een proefvaart gedaan op de Leie in Drongen. U herkent: Johan Thibo, Flor Van de Walle, Joris De Kerpel, Stijn De Smedt en Joris De Ridder. Cameraman van dienst: Rob De Winter

Intussen werd met man en macht de praktische organisatie van dit evenement aangepakt. Contacten met FOD Mobiliteit, scheepvaartpolitie, WENZ (Waterwegen en Zeekanalen), verliepen vlot om de nodige vergunningen te verkrijgen (immatriculatienummer, waterwegenvignet, enz.)  Het verjaardagsverhaal hielp ons wel degelijk om de autoriteiten te overtuigen. Evident was het niet: reddingsvesten waren een verplichting (dankzij firma De Nul kwam dit voor mekaar), de begeleiding van een gemotoriseerd vaartuig werd ten stelligste aangeraden. Ook dit werd realistisch toen we drie verschillende motorjachten bereid vonden ons te begeleiden. Eén voor vrijdag, één voor zaterdag en één voor zondag.

In de leraarskamer hing ondertussen een inschrijvingsblad waarop collega’s zich konden melden om mee te roeien. Een ploeg logistiek onderweg was een tweede post waarop kon ingeschreven worden.

Tenslotte werd een ploeg samengesteld die de ontvangst in Aalst zou organiseren. In de planning was het voorzien om het  Werfplein te bereiken op zondag omstreeks 15u. Een hapje en een drankje waren daar zeker op hun plaats.

Eén week voor de afvaart, was er ons jaarlijks oud-leerlingenfeest. Een dankbaar moment om heel wat oud-leerlingen die de collegeboot nog hebben gekend in te lichten over de aankomst in Aalst.  Als je dan nog weet dat we twee overnachtingsplaatsen ter beschikking hadden met daarbovenop een mobilhome, dat een collega zich kandidaat stelde om voor 20 man spaghettisaus te maken, dat er een ontbijt was geregeld voor wie van zaterdag op zondag bij de boot overnachtte, mochten we zeggen  alles werd in gereedheid gebracht op een onmogelijke korte tijd, ware het niet dat…

Achter de schermen was er één probleem. Na de mondelinge toezegging vanuit Drongen, en toen bleek dat het vanuit Aalst menens was, werd er gezocht naar een overeenkomst in zake de verzekering van de boot zelf. Stel dat er onderweg iets ernstigs gebeurt en de boot zinkt, … wie zal dat betalen?

Tijdens de organisatie van wat hoger staat vermeld, werd gezocht naar een oplossing die niet werd gevonden. Personen verzekeren is geen probleem, maar goederen waarvan je zelf geen eigenaar bent, maken het heel wat moeilijker.

Einde van een episode dus, maar niet van het verhaal! De blauwdruk ligt nu klaar om op een latere datum een nieuwe poging te ondernemen.


Collegeboot klaar voor viering 400 jaar SJC?

Uit Jong & Oud, tijdschrift van de oud-leerlingenbond

Het is alweer geleden van het vorige winternummer dat we verslag uitbrachten van de restauratie van onze collegeboot. Het is dus meer dan gepast om nog eens een stand van zaken mee te geven.

Intussen werd, onder de vleugels van de oud-leerlingenbond (O.L.B.), DECEM opgericht. DECEM (Denderend Educatief Concept Extra Muros)  verwijst door zijn naam naar E.P. Thienpondt, die in 1933 zorgde voor de eerste collegeboot in Aalst. DECEM  knipoogt door het woordspel evenzeer naar de tien bewegingen van het Ignatiaans opvoedingsproject. Daarom laat het in zijn embleem ook twee roeiriemen zien die opgesteld staan in de vorm van het romeins cijfer tien. De nieuw opgerichte vereniging heeft de taak  meegekregen om het project klaar te maken voor de toekomst. Een aardig takenpakket als je denkt aan de opvolging van de restauratie, de financiering, verzekering, het juridische luik, overleg met monumentenwacht, enz… In een later stadium  zullen we de zoektocht ondernemen naar de herkomst van de boot, want het blijft nog steeds een vraagteken hoe deze waardevolle reddingssloep ooit in Drongen is terechtgekomen. We sluiten niet uit dat dit stukje varend erfgoed  in aanmerking komt voor klassering.

De restauratie zelf verloopt net iets trager dan werd ingeschat door de vzw Tolerant, bij wie onze boot in zeer goede handen is.  We staan dichtbij de schilderwerken die de restauratie zullen beëindigen. Dat het eerste schema niet kon aangehouden worden is eigenlijk zelfs goed nieuws. Immers, aanvankelijk dachten we dat de roeisloep te vroeg zou klaar zijn om de feestelijke inhaling ervan, te koppelen aan de viering van 400 jaar SJC. Door de vertraging vallen we middenin de festiviteiten. We kunnen nu al vertellen dat we de collegeboot zullen verwelkomen aan het Werfplein op zondag 26 april, erfgoeddag. Na een tocht vanuit Rupelmonde, waar de restauratie gebeurt, zullen we via de Schelde en de Dender naar Aalst varen. Vzw Tolerant beloofde ons om, uit sympathie, ons te vergezellen met één van hun historische schepen. Het belooft dus een interessante dag te worden en hopen op die manier ook een meerwaarde te betekenen voor de erfgoeddag in Aalst.

Leo Maes, voorzitter van vzw Tolerant, poseert naast puik uitgevoerde herstellingen.